وبسایت جدید کلاس به آدرس زیر می باشد از این تاریخ به بعد از آدرس زیر استفاده شود
webexam.ir