وبسایت جدید کلاس به آدرس زیر می باشد از این تاریخ به بعد از آدرس زیر استفاده شود
http://webexam.ir